Volt Montage

Leverings- en betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Volt Montage B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 61314935) en of haar rechtsopvolger, hierna
te noemen Volt Montage, aan derden gedaan, op alle door Volt Montage in opdracht van derden
verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord
door Volt Montage met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of
vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar
de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn
deze voor Volt Montage niet bindend, niet toepasselijk en worden door Volt Montage hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Volt Montage te eniger tijd
toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich
later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor
zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Zij zijn naar beste weten door Volt Montage gedaan en gebaseerd op eventueel bij
aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door Volt Montage in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op
andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur,
finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
Volt Montage is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze
gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Volt Montage, onverschillig of deze
daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter
beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste
zin.
b. Alle met Volt Montage gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke
bevestiging door Volt Montage, dan wel doordat Volt Montage met de uitvoering van de opdracht is
aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden
Volt Montage eerst, nadat en voor zover deze door Volt Montage zijn geaccepteerd en schriftelijk
bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Volt Montage gesloten
overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de
wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(
en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van
bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Volt Montage met de werkzaamheden waarop de
wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan
en mag namens Volt Montage overeenkomsten sluiten.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Volt Montage te allen
tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze
voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Volt Montage
hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat
deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Volt Montage zou kunnen doen ontstaan.
d. Volt Montage is gerechtigd de met wederpartij gesloten overeenkomsten te vervreemden en/of
te bezwaren zonder dat zij daarbij de toestemming van wederpartij nodig heeft. Een dergelijk
handelen is wederpartij niet toegestaan.
e. Daar waar Volt Montage met wederpartij overeenkomt een dienst aan haar te leveren betreft
deze dienst een inspanningsverplichting.
f. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen
verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van Volt Montage het
meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten
werkzaamheden te komen. In deze gevallen is Volt Montage gerechtigd om de kosten daarvan
tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen.
g. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij, om een goede
vervulling van de werkzaamheden door en/of zijdens Volt Montage mogelijk te maken, zorg te
dragen voor bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt de benodigde: vergunningen, goedgekeurde
tekeningen, verzekeringen, gereedschappen, materieel, grondstoffen en dergelijke. Mocht
wederpartij hierin geheel of gedeeltelijk tekortschieten en dit tekortschieten is debet aan een
verminderde prestatie van en/of zijdens Volt Montage dan is wederpartij aansprakelijk zowel de
directe- als indirecte schade. Wederpartij vrijwaart Volt Montage te dezer zake voor alle
aanspraken van derden.
h. Daar waar Volt Montage en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor
wederpartij verricht op uurbasis en daarbij werkbriefjes en/of urenbriefjes inlevert en/of deze
door wederpartij (hij/of zij die namens wederpartij op de werkplek aanwezig is en normaal te doen
gebruikelijk als door Volt Montage voldoende bekwaam beschouwd mag worden) laat aftekenen,
worden de daaraan gerelateerde en uitgevoerde werkzaamheden als voor uitgevoerd en akkoord
bevonden.
Is ervan en/of zijdens wederpartij niemand voor aftekening aanwezig en Volt Montage overhandigt
wederpartij, al dan niet schriftelijk, werkbriefjes en/of urenbriefjes dan worden de daaraan te
relateren werkzaamheden op een correcte wijze geacht te zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
a. Volt Montage is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk
voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de
geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of
grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Volt Montage dit ook niet bij grove calamiteiten,
zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf
bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.
Wederpartij vrijwaart Volt Montage te dezer zake voor alle aanspraken van derden.
b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van
medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de
transactie tussen Volt Montage en wederpartij, is Volt Montage op geen enkele wijze en in geen
enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde
veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.
c. Volt Montage is bij het verrichten van haar werkzaamheden op geen enkele wijze aansprakelijk
voor de door haar en/of zijdens haar toegebrachte beschadigingen aan objecten apparaten en/of
materialen en/of die als gevolg daarvan ontstaan en/of zijn ontstaan, tenzij deze bewezen het
gevolg zijn van door haar en/of zijdens haar verrichte handelingen te kwader trouw, of bewezen
grove nalatigheid.
d Indien Volt Montage wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig
mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste
het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten,
zulks met een maximum van EURO 500,00 (zegge; vijfhonderd euro).
e. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Volt
Montage niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar
beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Volt
Montage niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het
recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige
verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet
met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Volt Montage,
zal Volt Montage in nader overleg treden met wederpartij.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Volt Montage of een andere door Volt Montage te bepalen
plaats.
e. Daar waar Volt Montage voor wederpartij op enig moment en op enige locatie een
dienstverlening moet verrichten, dan wel moet laten verrichten draagt wederpartij zorg voor een
goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande werkomgeving en voor zover
daarvoor wenselijk met inbegrip van de benodigde nutsvoorziening voor de periode dat Volt
Montage haar werkzaamheden verricht. Mocht daarvan, zulks naar oordeel van Volt Montage geen
of onvoldoende sprake zijn, dan Volt Montage gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en
de kosten van verlet bij wederpartij in rekening te brengen. Zij is ook gerechtigd zelf zorg te dragen
voor de juiste ten behoeve van de te verrichten dienstverlening geschikte werkomgeving. In dat
geval, is zij gerechtigd de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij de
wederpartij in rekening te brengen.
f. Onder het voor een goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande
werkomgeving zorgdragen door wederpartij geldt ook het vooraf verwijderen of doen laten
verwijderen van asbest en andere vervuilende materialen die de goede gezondheid van degene die
voor en namens Volt Montage werkzaamheden voor wederpartij moet verrichten. Wederpartij dient
ook voor haar rekening zorg te dragen, dat de door Volt Montage achtergelaten materialen, welke
niet meer door haar te kunnen en/of zullen worden gebruikt als ook het afval worden verwijderd.
g. Wanneer de door Volt Montage bij levering aangeboden goederen of diensten, na aan de
wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet in ontvangst worden genomen, staan zij gedurende
21 dagen voor rekening en risico van wederpartij ter beschikking. Goederen worden gedurende
deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag
dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van
wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De
betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Volt Montage.
h. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de
opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Volt Montage gerechtigd,
na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de
uitvoering op te schorten, zonder dat Volt Montage tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. De keuze van het transportmiddel is aan Volt Montage.
b. Het transport van de bij Volt Montage bestelde goederen geschiedt voor rekening van de
wederpartij.
c.1. Alle bij Volt Montage bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico
van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij
aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
c.2. Alle door en zijdens Volt Montage met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met
derden gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de
wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot
de door Volt Montage te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen,
dat de correspondentie afkomstig is van Volt Montage. Volt Montage kan door en/of zijdens
wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of
veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Volt Montage gezonden correspondentie.
Eveneens is Volt Montage op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te
stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende
gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige
vernietiging van deze gegevens.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre
dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening
van wederpartij.
Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn
om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te
nemen, dan heeft Volt Montage het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van
wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een
schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.
e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de
staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal
is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de
vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Volt
Montage, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN
a. Voor iedere opdracht stelt Volt Montage afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit
tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Volt Montage te leveren
prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde
prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe
niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging
van een van deze factoren is Volt Montage gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig
te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met
inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
c. Volt Montage is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een
bankgarantie) te eisen.
d. Volt Montage behoudt zich het recht voor reiskosten en/of verzendkosten in rekening te
brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Volt
Montage toegezonden facturen te geschieden binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum, zonder
aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
b. Volt Montage is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te
brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag
worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 7 dagen na factuurdatum
wordt betaald.
c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Volt
Montage of op een door Volt Montage aan te wijzen bank- of girorekening.
d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Volt Montage en
wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij
volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op
factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de
betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Volt Montage te zijn ingediend, onder
nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame
van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer
ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben
goedgekeurd. Wanneer Volt Montage van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend,
heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit
te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de
bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Volt Montage het
verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Volt
Montage.
c. Volt Montage is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de
betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande
verplichtingen jegens Volt Montage, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit
dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Volt Montage
worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
a. Volt Montage heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft om aan
haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Volt Montage uitgevoerde leveringen, verrichte
werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te
schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk
gesteld te kunnen worden en onverminderd de Volt Montage toekomende rechten.
Volt Montage heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement,
surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie
van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Volt Montage,
dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Volt Montage op wederpartij zijn alsdan
voor haar terstond opeisbaar.
b. Indien wederpartij de door haar met Volt Montage gesloten overeenkomst(en) wenst te
ontbinden/annuleren, dan is Volt Montage eveneens gerechtigd naleving van de gesloten
overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Volt Montage,
ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde
verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel
van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Volt Montage.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING
Indien de betaling van de door Volt Montage toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden
binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim
te zijn en heeft Volt Montage, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het
gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter
hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte
daarvan, onverminderd de aan Volt Montage verder toekomende rechten, waaronder het recht op
alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten,
welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een
minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)
NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten
bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het
daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
a. Zolang een wederpartij aan Volt Montage geen volledige betaling van de door Volt Montage aan
haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft
verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of
materialen, het onbetwiste eigendom van Volt Montage.
b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte
goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Volt Montage zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Volt
Montage zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Volt Montage
geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest,
transportkosten etc..
c. Volt Montage behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's,
gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan
ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan haar
financiële en andere verplichtingen jegens Volt Montage heeft voldaan.
d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd
eigendomsvoorbehoud geldt heeft Volt Montage het recht het aldaar geldende verlengd
eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 13: OVERMACHT
a. Overmacht ontslaat Volt Montage van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als
overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk
aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Volt Montage, zoals bijvoorbeeld
maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland),
oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging
bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere
beperkingen van overheidswege, etc.. Volt Montage is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht
of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van
toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
Volt Montage gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten
dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Volt Montage. Wederpartij zal van de ten deze door
Volt Montage genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING
a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Volt Montage (ten behoeve van wederpartij)
vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Volt Montage toe. Gebruik of alternatief
gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën van Volt Montage is ten strengste verboden,
tenzij Volt Montage hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle
door Volt Montage, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Volt Montage zonder
nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal
EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die
overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES
a. Door Volt Montage wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de
garantieclausule voor zover die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de
garantie eerst in werking, nadat Volt Montage schriftelijk aangetekend door de wederpartij van
haar verzoek in kennis is gesteld.
b. Wordt er door Volt Montage wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een
verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden
na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Volt Montage eerst schriftelijk
aangetekend door wederpartij van haar verzoek in kennis gesteld te worden.
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of
gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Volt Montage. Onheil van
buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Volt Montage.
d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij
Volt Montage of bij een door Volt Montage hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN
Uitsluitend indien Volt Montage dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de
door of namens Volt Montage afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor
shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Volt Montage aan te geven doeleinden.
Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Volt Montage te sluiten overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing. Het staat Volt Montage evenwel vrij zich op ieder gewenst
moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is
gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen
worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Volt Montage
heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder
gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Volt Montage behoeft
wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter
in het Arrondissement Rotterdam dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke
instantie, zulks evenwel ter keuze van Volt Montage.
c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen
afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:
Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Volt Montage samengesteld en gedeponeerd door De
Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene
verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het
bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3.
Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”